Lovmæssige advarsler

Vi holder dig underrettet om nyheder, der gælder vores produkter og serviceydelser.

Lovmæssige advarsler

Læs disse vilkår godt igennem, før du benytter internetsiden. Oplysningerne på denne internetside leveres af Area Cooling Solutions og må kun benyttes til informative formål. Ved afbenyttelse af internetsiden, eller ved download af materiale fra siden, skal vilkår og betingelser i nærværende advarsel accepteres. Kan du ikke gå ind på de for internetsiden gældende vilkår og betingelser, anbefales det, at du undlader at benytte den omtalte internetside og ligeledes afstår fra at downloade ethvert materiale fra siden.

 

Ansvarsfraskrivelse

MATERIALET KAN INDEHOLDE UPRÆCISE OPLYSNINGER OG TYPOGRAFISKE FEJL.  AREA GARANTERER HVERKEN FOR MATERIALETS PRÆCISION OG INTEGRITET ELLER FOR TROVÆRDIGHEDEN BAG SAMTLIGE ANVISNINGER, HOLDNINGER, EKLÆRINGER ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR INFORMATION, SOM FREMGÅR AF INTERNETSIDEN ELLER FORMIDLES VIA DENNE. SAMTIDIG ERKLÆRER DU VED NÆRVÆRENDE, AT I TILFÆLDE AF, AT DU TILTROR SÅDANNE HOLDINGER, ERKLÆRINGER, RAPPORTER ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR INFORMATION, SÅ GØR DU DET UNDER EGET ANSVAR OG PÅTAGER DIG DE HERMED FORBUNDNE RISICI. AREA FORBEHOLDER SIG RET TIL EFTER SINE EGNE KRITERIER AT RETTE ENHVER FEJL ELLER UDELADELSE, SOM MÅTTE FOREKOMME PÅ NOGEN AF STEDERNE PÅ DENNE INTERNETSIDE. AREA KAN TIL ENHVER TID OG UDEN FORUDGÅENDE VARSEL FORETAGE ENHVER ANDEN ÆNDRING PÅ INTERNESIDEN, I MATERIALET SAMT PÅ DE PRODUKTER, PROGRAMMER, SERVICEYDELSER ELLER I DE PRISER (EVENTUELT), SOM ER BEKSRIVET PÅ INTERNETSIDEN. INTERNETSIDEN, DE HERPÅ ANGIVNE OPLYSNINGER OG INDEHOLDTE MATERIALE, SAMT FORELIGGENDE SOFTWARE FOREFINDES “SOM VIST” UDEN NOGEN FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER GARANTI, UANSET OM DENNE ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET,  OG OMFATTTER BLANDT ANDET GARANTIER OM EGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER ANVENDELSE TIL ET BESTEMT FORMÅL. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELADELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, OG SÅLEDES FINDER DE FØROMTALTE UDELUKKELSER I SÅ FALD IKKE ANVENDELSE.

Ansvarsbegrænsning

HVERKEN AREA ELLER UNDERAFDELINGER HERAF GØR SIG ANSVARLIG FOR SKADER, HVAD ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, RESULTERENDE ELLER AF ENHVER ANDEN SLAGS (HERUNDER ETHVERT INDTÆGTSTAB, AFBRYDELSE AF HANDELSTRANSAKTIONER, TAB AF INFORMATIONER ELLER PROGRAMMER ELLER ALLE ANDRE FORMER FOR DATA I ET EDB-LEDELSESPROGRAM ), SOM NOGET SELSKAB MÅTTE LIDE SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE INDHOLDET, MATERIALET OG FUNKTIONERNE HØRENDE TIL NÆRVÆRENDE INTERNETSIDE ELLER ENHVER ANDEN INTERNETSIDE, SOM TILGÅS FRA FØRSTNÆVNTE, HERUNDER OGSÅ I TILFÆLDE AF AT AREA UDTRYKKELIGT HAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR AT LIDE SÅDANNE SKADER.